top of page

Според § 5 TMG

R&B Group AG
Цајлвег 17-19
60439 Франкфурт

Комерцијален регистар: HRB 127338
Регистрационен суд: Окружен суд во Франкфурт

Застапуван од:
Извршниот директор Александра Лацковиќ

Претседател на Надзорниот одбор:
Милош Регељац

Контакт

Телефон: 06978985720
Факс: 06978985721
Е-пошта: info@rbmadeit.com

Даночен ID

Идентификациски број за данок на промет според § 27 закон за данок на промет:

Уредничка одговорност

R&B Group AG
Цајлвег 17-19
60439 Франкфурт на Мајна

авторски права

Содржината на нашата веб-локација може да се користи само за приватни цели. Авторските права мора да се почитуваат. Умножувањето, дистрибуцијата и каква било јавна репродукција на содржината на оваа веб-локација (особено вметнување аудио преноси во платформи или интернет понуди на трети страни) е дозволено само со наша писмена согласност.

фотографии

Сопствена, распрскај

Блог за вести на Радио Видовдан: Назначување под секоја слика

Решавање на спорови во ЕУ

Европската комисија обезбедува платформа за онлајн решавање спорови (ОС):
https://ec.europa.eu/consumers/odr.

приватноста

Нашата веб-локација обично може да се користи без да се обезбедат никакви лични податоци. Доколку личните податоци се собираат на нашата веб-страница, тоа секогаш се прави на доброволна основа. Овие податоци нема да бидат предадени на трети страни без ваша изречна согласност.
Сакаме да истакнеме дека преносот на податоци на Интернет може да има безбедносни празнини. Затоа не е загарантирана целосна заштита на податоците од пристап на трети страни.

Употребата на податоци за контакт објавени како дел од обврската за отпечаток од трети страни да испраќаат несакани рекламирање и информативен материјал е изрично забранета. Операторите на веб-страницата www.radio-vidovdan.com изрично го задржуваат правото да преземат правни дејствија во случај на испраќање несакано рекламирање, како што се спам е-пошта.

bottom of page